Handelsbetingelser

 Handelsbetingelser for

Sadolin Glostrup A/S

SØREN CHRISTIANSEN & CO. FARVE A/S
Hovedvejen 65
2600 Glostrup
TLF: 43960537
CVR: 12962282

Betaling

SADOLIN GLOSTRUP A/S modtager online betalinger med Dankort, Visa/Dankort, Visa, Mastercard, Mobilepay Online.

Betaling vil først blive trukket på din konto, når den fysiske vare afsendes

med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.

Alle beløb på hjemmesiden er inklusiv moms.
Hjemmesiden bruger følgende valutaer til prissætning:
Denmark – Kroner (DKK)

SADOLIN GLOSTRUP A/S benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL protokol hvilket betyder din data er sikker og ikke kan læses af andre udefrakommende.

Sadolin Glostrup A/S’s egen hjemmeside bruger ligeledes kryptering med SSL protokol.

Levering

Leveringstiden for din ordre er 1-2 dage, dog kan der være op til 5 dage på nogle varer.

SADOLIN GLOSTRUP A/S afsender varer med følgende: Danske Fragtmænd.

Du vil altid modtage et track and trace nr. så du kan følge din pakke, fra vores lager og hjem til dig.

Fortrydelsesret

Der gives 2 mdr. dages fuld returret på varer købt på hjemmesiden medmindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.

Den 2 mdr. periode starter den dag hvor ordren er leveret.

Varer der er tonet, forarbejdet ved anden tilsætning eller taget hjem fra anden leverandør tages ikke retur medmindre dette er aftalt skriftligt ved bestilling af varen.

Lim tages kun retur op til 14 dage efter levering.

Eventuelle returneringsomkostninger afholder kunden selv.

Ønske om fortrydelse skal meddeles os senest 2 mdr. efter leveringen og være os i hænde seneste 14 dage efter vi er informeret om din brug af fortrydelsesretten.

Ønske om brug af fortrydelsesret skal gives sendes på mail sadolin@sadolin-glostrup.dk. I meddelelsen skal der gøres tydeligt opmærksom på dit ønske om brugen af fortrydelsesret.

Varens stand ved returnering

Du hæfter for den forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og funktion. Dette betyder at du må prøve varen på samme måde som hvis du handlede i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragtes den som brugt og af forringet værdi. Dette betyder, at du ved fortrydelse af købet får en mindre del eller intet af købsbeløbet retur. Det er op til SADOLIN GLOSTRUP A/S at vurdere varens stand.

Reklamationsret

Der gives 2 års reklamationsret på produkter i henhold til den danske købelov. Reklamationsretten gælder for alle fejl i software, materiale og fabrikation.

Reklamation vedr. fejl og mangler skal meddeles til SADOLIN GLOSTRUP A/S

i rimelig tid efter varens modtagelse. Her anses max. to måneder som rimelig tid, medmindre andet er aftalt. Vi refunderer rimelige fragtomkostninger.

Reklamationen frafalder ved forkert eller ualmindelig betjening af produktet.

SADOLIN GLOSTRUP A/S dækker returneringsomkostningerne i rimeligt omfang.

Ved returnering kontaktes virksomheden:

Sadolin Glostrup A/S
Hovedvejen 65

2600 Glostrup

TLF: 43960537

Reklamationer modtages ikke hvis disse er sendt på efterkrav.

Kunde- & Privatlivspolitik

Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.

For at du kan indgå aftale med SADOLIN GLOSTRUP A/S, har vi brug for følgende oplysninger:
. Navn
. Adresse
. Telefonnummer
. E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos SADOLIN GLOSTRUP A/S og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og de ansatte for SADOLIN GLOSTRUP A/S har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige i SADOLIN GLOSTRUP A/S er: Brian Mørck

Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Som registreret hos SADOLIN GLOSTRUP A/S har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til sadolin@sadolin-glostrup.dk.

Cookies
På www.sadolin-glostrup.dk anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, se vejledningen på Webshop Cookies og Privatlivspolitik.

Log-statistik
Vi bruger en log-statistik på www.sadolin-glostrup.dk, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål at optimere SADOLIN GLOSTRUP A/S’s hjemmeside.

Forbrugerbeskyttelse

Læs mere om din beskyttelse som forbruger når du køber via en PensoPay betalingsløsning:
https://pensopay.com/mere/forbrugerbeskyttelse/

Klagemuligheder

Klager over produkter kan sendes til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

For EU-borgere uden for EU skal klager sendes via EU Kommissionens online klageplatform.
ec.europa.eu

Ved klage skal vores email adresse angives: sadolin@sadolin-glostrup.dk samt hjemmesiden du har købt varen på.

 

***************************************************************************************

 

Terms and Conditions for

Sadolin Glostrup A/S

SØREN CHRISTIANSEN & CO. FARVE A/S
Hovedvejen 65
2600 Glostrup
Phone: 43960537
VAT: 12962282

Payment

SADOLIN GLOSTRUP A/S accepts online payments with the following credit cards Dankort, Visa/Dankort, Visa, Mastercard, Mobilepay Online.
Payment will only be deducted from your account when the physical item is shipped unless otherwise agreed or stated on your order.

All prices on the website include VAT.
The website uses the following currencies for pricing:
Denmark – Kroner (DKK)

SADOLIN GLOSTRUP A/S uses a secure payment server that encrypts all information with SSL protocol, meaning your data is secure and cannot be read by other third parties.

SADOLIN GLOSTRUP A/S’s own website also uses encryption with SSL protocol.

Delivery and Shipment

The delivery time for your order is 1-2 days, 5 days on some items.

SADOLIN GLOSTRUP A/S uses Danske Fragtmænd.

You will receive a Track and Trace-numer upon shipment, which allows you to track the shipment at all times.

If you regret your purchase (Withdrawal)

SADOLIN GLOSTRUP A/S offers a 2 month full refund on goods purchased on the website unless otherwise agreed or stated in your order.

The 2 months period starts on the day the order is delivered.

Goods that has been tinted, has other addition or has been ordered from another supplier can not be retuned unless it was agreed in writing when the order was placed.   

Glue can be returned only in a 14 days period from delivery date.

Any return costs you incur yourself.

The request for cancellation must be notified to us no later than 2 months after the delivery, and be with us no later than 14 days after we are informed of your use of the right of cancellation/withdrawal.

If you wish to make use of your right to withdraw the purchase, you must send us an e-mail om sadolin@sadolin-glostrup.dk. In your message, clearly make us aware, that you want to use your right of withdrawal.

Condition of the item you have returned

You are responsible for the condition of the product, and of the decreased value of the goods caused by handling it other than what is necessary to determine the nature, characteristics and function of the goods.
This means, that you have to try the item in the same way as if you were shopping in a physical store.

If the item is tested/used in addition to what is described above, it is considered used and of decreased value. This means, that when the purchase is canceled, you will receive a minor portion or none of the purchase amount refunded. It is up to SADOLIN GLOSTRUP A/S to evaluate the item’s condition.

Warranty

There is a 2 year warranty on products according to the Danish Sales Law. The warranty applies to all errors in software, material and fabrication.

Complaints regarding errors and defects must be reported to SADOLIN GLOSTRUP A/S in a reasonable time after the goods have been received. We consider a maximum of months as a reasonable time, unless otherwise agreed. We will refund reasonable shipping costs.

The complaint waives right to warranty if the items are handled improperly or unusually.

SADOLIN GLOSTRUP A/S covers return costs to a reasonable extent.

When returning, please contact us at:

SADOLIN GLOSTRUP A/S
Hovedvejen 65

Phone: 43960537

Warranty complaints will not be accepted if they are sent by cash-on-delivery system.

Customer & Privacy Policy

We do not resell personal information and do not pass on your personal information to others. They are only registered in our customer directory. You can delete your information at any time.

In order for you to enter into an agreement with SADOLIN GLOSTRUP A/S, we need the following information:

 . Name
 . Address
 . Phone number
 . Email address

We make the registration of your personal information for the purpose of delivering the goods to you.

The personal information is registered with SADOLIN GLOSTRUP A/S, and stored for up to five years, after which the information is deleted.

When collecting personal information via our website, we ensure that it always happens by submitting your explicit consent, so that you are informed exactly what information is being collected and why.

The director and employees for SADOLIN GLOSTRUP A/S have access to the information recorded about you.

The data manager in SADOLIN GLOSTRUP A/S is: Brian Mørck.

We do not store and transmit customer information encrypted.

As registered with SADOLIN GLOSTRUP A/S, you always have the right to object to the registration. You also have the right to know what information is registered about you. You have these rights under the Personal Data Act and in connection with this, please contact sadolin@sadolin-glostrup.dk .

Cookies

On www.sadolin-glostrup.dk, cookies are used for the purpose of optimizing the website, and its functionality, making the visit as easy as possible for you.

You can delete cookies from your computer at any time, see the instructions on Webshop Cookies and Privacy Policy.

Log Statistics

We use log statistics at www.sadolin-glostrup.dk,
which means, we have a statistics system, that gathers information, that can supply us with a statistical indication of, how many visitors the site has, where they are from, and on which landing page they leave the site and more.

The Log statistic is only used with the purpose to improve SADOLIN GLOSTRUP A/S’s website.

Consumer Protection

Learn more about your consumer protection when paying online with PensoPay’s payment service solution:
https://pensopay.com/mere/forbrugerbeskyttelse/

Complaints

Complaints about product can be sent to:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

For citizens of Europe who reside outside of Europe, complaints must be submitted through the EU Commisions Online Complaints Platform.
ec.europa.eu

When complaining you need to denounce our email address, sadolin@sadolin-glostrup.dk, and the site, on which you made your purchase.

 

 

 
 
 
 
Scroll to Top

Valg af farve

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.